Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

ADL Motorlu Araçlar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak; aşağıda belirlediğimiz temel ilkeler tüm şirketlerimiz için bize yol göstermektedir. İnsan odaklı şirket kültürümüz bu ilkeler ışığında bize her zaman yol göstermeye devam edecektir

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

ADL Motorlu Araçlar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak; uluslararası ISO 9001 standartlarının gerek ve zorunluluklarını tüm şirketlerimizde yerine getiriyoruz. Şirketlerimizde. Kalite yönetim sistemimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini vazgeçilmezimizdir. İş akış süreçlerimizde kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getiririz. Süreç yönetimimizde uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetler üretiriz.

Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

 • Yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini bilmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,
 • Süreç odaklı operasyon yönetim sistemimizi etkin kılmayı,
 • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
 • Çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler vererek çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmak,
 • Sürekli iyileştirmelerle iş hacmimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kalite politikamızın temeli olarak belirlemiştir.

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

 

ADL Motorlu Araçlar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak; sürdürülebilir bir doğa için tüm süreçlerimizi dolaylı yada dolaysız etkileyen bütün faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirerek, çevrenin korunmasını sağlamak çevre politikamızın temelidir. İnsanın ayrılmaz bir parçası olan çevreyi koruyarak, doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin gelecek kuşaklara aktarılması için grup olarak üstümüze düşenleri eksiksiz yerine getirmek için periyodik olarak çalışanlarımıza eğitimler vermekteyiz.

 

Temel Politikalarımız;

 • Uluslararası yasal düzenlemeler, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülükler kapsamında Çevre Yönetimi Sistemi’nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Çevre ve otomotiv sektörü ile ilgili yasa, yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Atıklarımızı mümkün olduğu kadar azaltarak geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirilmesini sağlamayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliği çalışmalarını artırmayı,
 • İleri teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini azaltmayı,
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevre bilincinin arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmayı
 • Tüm doğal kaynak tüketimini ve karbon salınımını azaltıcı önlemler almayı,
 • Müşteri ve paydaşlarımızla çevre konusunda açık iletişim kurmayı,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak izleyip kontrol altında tutmak.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

 

ADL Motorlu Araçlar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak;  insanı en değerli varlık kabul eder ve çalışanlarımızın ve paydaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimseriz.

 

Temel Politikalarımız;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevcut yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve güncelliğini takip etmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili planlamalar yapılırken çalışanlarımızın yanı sıra, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkilenebilecek ilgili tüm tarafları göz önünde bulundurarak farkındalığı sağlamak; tüm tarafların İSG mevzuatına ve kuruluşumuz özel şartlarına uymasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmak,
 • Şirketlerimizde ve müşteri işyerlerin de sıfır iş kazası hedefine ulaşmak,
 • • Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemek ve uygulamak,
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • Periyodik olarak belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi ve bu sayede iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.